oproep

Tellingen van Graspieper, Veldleeuwerik en Patrijs in winterhalfjaar 2009/2010

Het agrarisch gebied van de provincie Zeeland herbergt belangrijke populaties van de kenmerkende akkervogelsoorten Veldleeuwerik, Graspieper en Patrijs. Meer dan 10 procent van de landelijke populatie van deze soorten broedt binnen de provinciegrenzen. Voor alle drie de soorten geldt dat de landelijke broedpopulatie een dalende trend vertoont. Uit het meetnet akker- en weidevogels in Zeeland blijkt dit ook voor onze provincie op te gaan. Middels het aanleggen van faunaranden wordt getracht om betere condities voor de soorten te creëren. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre deze faunaranden in het winterhalfjaar van belang zijn voor genoemde vogelsoorten (voedsel en dekking). Wat zich nu wreekt, is het ontbreken van een goed beeld van het voorkomen van de soorten in het winterhalfjaar in de provincie: op welke typen akker en weiland foerageren ze en wat is de rol van andere (natuurlijke) habitats bij de winteroverleving?  Kennis van deze factoren is belangrijk om de specifieke beheersmaatregelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

We (SOVON) hebben de actieve ganzen- en zwanentellers in Zeeland al gevraagd om ons te helpen bij het vinden van een antwoord op deze vragen. Voor hen is er de mogelijkheid om pleisterende exemplaren van de drie soorten door te geven via de maandelijkse ganzen- en zwaneninvoer. Daarnaast zijn ook alle losse waarnemingen van pleisteren Veldleeuweriken, Graspiepers en Patrijzen in de periode oktober 2009 – april 2010  meer dan welkom! Deze waarnemingen kunnen gewoon via Waarneming.nl worden doorgegeven. Wel is het van belang om informatie over het habitat aan te geven. Let daarbij ajb vooral op of jouw Veldleeuweriken, Graspiepers en Patrijzen zich ophouden in akkerranden, op een bepaald type akker- of grasland of in een bepaald type natuurgebied. We hopen op een stroom spannende waarnemingen! Komend voorjaar zal een verslag worden gemaakt van de uitkomsten van het project. Uiteraard zullen alle tellers daarbij bedankt worden voor hun bijdrage.

Contactpersoon: .

Datum toegevoegd: 05-11-2009

gratis website tellers